vývoj
stále je co zlepšovat
VÚžV Praha uhříněves
Jihočeská univerzita
07.12.2012
stále je co zlepšovat, dobrý výrobek nestačí

Společnost se nespokojuje jen s výbornými dosaženými výsledky práce, intenzivně se věnuje také výzkumu a vývoji nových projektů, stejně jako neustálému vylepšování a modernizaci již zavedených výrobků a technologií. Vstupními impulzy pro vývoj či inovace je zejména úzký vztah s našimi zákazníky a neustálé sledování jejich potřeb a problémů, dále podrobné monitorování dění v oboru prostřednictvím návštěv nejrůznějších veletrhů, přehlídek či výstav, sledování novinek u zahraničních firem apod. Většina vývojových prací si vyžaduje odbornou pomoc od oborových vědeckých institucí. Neocenitelný význam pro naši společnost má spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze a s odbornými pracovišti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vlastní prací na projektech jsou pověřováni nejschopnější pracovníci obchodního, projekčního i výrobního oddělení. Při použití moderní výpočetní techniky a programů pro konstruování ve 2D i 3D tak vznikají návrhy nových dílů i technologických celků. Některé z nich si vyžadují i spolupráci s programátory ČVUT, například v podobě souboru programů pro vizualizaci a řešení pohybu dojnic po stáji a dojírně. Přijatá řešení jsou pak realizována ve formě prototypů a podrobena důkladnému prověření vlastností a funkcí jak na prototypové dílně, tak následně i prakticky v provozu u některého z našich zákazníků či spolupracujících firem. Teprve po odstranění případných nedostatků se pak výrobek zařadí do námi nabízeného sortimentu.

AG
pracujeme s odborníky

Spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze trvá již řadu let. Společně jsme se podíleli na výzkumu a vývoji desítek projektů, z nichž většina již byla s úspěchem realizována, a výsledky výzkumu byly použity ve vlastní výrobě našich produktů. Zde je možno zmínit např. vývoj akumulátorového vozíku na mléko, který byl následně zaveden do výroby a s ním související vývoj vozíku používaného pro vyhrnování kejdy v roštových hnojných chodbách. Další vývojové a výzkumné úkoly se týkaly mj. optimalizace osvětlení dojíren a pracovního prostoru její obsluhy v návaznosti na zdokonalování osvětlení v celé stáji, které v důsledku vede ke zkvalitnění welfare ustájených zvířat. Řadu nových poznatků, které jsme hned aplikovali do výroby, přinesl i výzkum v oblasti pitného režimu zvířat či vývoj stavebnicového systému kotců pro telata, který zohledňuje všechny moderní poznatky o vývoji skotu.

24.12.2012 -
AG
spolupráce s jihočeskou universitou v českých budějovicích

probíhala v uplynulé době především ve formě odborného poradenství a konzultací na jednotlivých odborných pracovištích. V současnosti je však připravován koncept několika etap vývojových úkolů, které bychom rádi s Jihočeskou univerzitou prakticky realizovali, oboustranná výměna zkušeností a poznatků je cílem obou stran. Vývojovým úkolům, výzkumu a spolupráci s vědeckými institucemi se společnost nebude určitě vyhýbat ani v následujících letech, v hlavách našich projektantů je stále řada nápadů a myšlenek, které si zaslouží prověřit a využít. Víme, že jen tak si zachováme dobré jméno u našich současných i budoucích obchodních partnerů.